Potřebujete poradit?

792 320 470 | obchodviktorjezek.czChat on WhatsApp

Zásady ochrany osobních údajů

Platnost od 15. 02. 2024

Zásady zpracování
a ochrany osobních údajů

1) Informace ke zpracování osobních

Podnikatel Viktor Jenerál, se sídlem Medlovice 85, 682 01 Medlovice, IČ: 03333736 (dále jen „správce“ nebo „podnikatel“) dbá na ochranu osobních údajů, které mu předáváte. Osobní údaje, které mu poskytujete, zpracovává zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonnými předpisy ČR. Máte nárok požádat o informace o Vašich evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2) Zabezpečení vašich osobních dat

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, nezbytné pro plnění smlouvy a osobní údaje, které mu byly poskytnuty pro zdárné zpracování Vaší objednávky. Pro zajištění bezpečnosti osobních dat, které mu předáváte, přijal vhodná technická a organizační opatření, aby Vaše data dostatečně chránil s ohledem na závažnost jejich zpracování.

K osobním údajům, které od Vás správce získal, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu jiným subjektům pro další zpracování, s výjimkou třetích osob (poskytovatelé přepravních služeb, servisní střediska, zpracovateli účetnictví) za účelem zajištění zdárné realizace Vašich objednávek či požadavků, a to pouze v nezbytně nutné míře, a dále pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů správce.

3) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží nebo služeb (PPL CZ s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o. a další) a realizaci plateb (Raiffeisenbank a.s. a Stripe, Inc. (platební brána)) na základě smlouvy,
  • zajišťující vedení daňové evidence správce údajů,
  • zajišťující vymáhání pohledávek,
  • zajišťující marketingové služby.

3) Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vaší objednávky, včetně případných reklamčních řízení apod. V případě, že byla uzavřena Smlouva o obchodní spolupráci, uchovávám osobní data po dobu trvání této smlouvy a dále po dobu, po kterou je podnikatel povinnen jakožto správce uchovávat osobní data podle oprávněného zájmu, obecně závazných právních předpisů nebo dobu, na kterou jste mi ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případěch vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4) Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracovává. Tyto údaje vám poskytnu zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budu včas informovat.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás eviduji, budu potřebovat nejprve ověřit, že jste skutečně osobou, které tyto informace náleží. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby.
V případě potřeby mám právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytnu osobní údaje, které zpracovávám o Vaší osobě.

Právem správce je pak odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

5) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás eviduji, ve sktrukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudu Vaší žádosti moci vyhovět.

6) Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), je nezbytné, abyste mě o takových změnách neprodleně informovali, abych měl Vaše osobní údaje aktuální, nedocházelo k případným omylům a mohl jsem řádně vykonávat svoji činnost Správce.

Vaše osobní údaje můžete upravovat také na Vašem osobním profilu po přihlášení na webových stránkách eshopu, máte-li vytvořen účet. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás eviduji. Pokud zjistíte, že evidované údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

7) Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracovávám v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.
V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašik osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná.

Vaším právem je obrátit se s námitkou proti zpracování osobních údajů o Vaší osobě také na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8) Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované údaje nejsou přesné, případně je zpracovávám neoprávněně a dále pokud máte za to, že tyto údaje již nepotřebuji pro účely jejich zpracování.

9) Právo na výmaz

Pokud jste mi v minulosti udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat a já údaje, které zpracovává výhradně na základě Vašeho souhlasu, mám povinnost vymazat.
Právo na výmaz se nevztahuje na zpracované údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, ze zákonných důvodů, či v případě oprávněných zájmů.

Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případ havárií, není v mých silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalších účelům zpracování.

10) Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na e-mail obchod@viktorjezek.cz nebo na adresu:
Viktor Jenerál, Medlovice 85, 682 01 Medlovice.

11) Webové stránky – soubory protokolů

Pokud vstoupíte na mé webové stránky a prohlížíte si je, zpracovávám protokolové soubory a ukládám je na mém serveru. Mezi informace, které ukládám, patří:

  • vaše IP adresa
  • otevíráná stránka mého webu
  • kód odpovědi http
  • identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely své právní ochrany.

12) Soubory cookie

Když navštívíte mé webové stránky, jste informováni, že využívám technologie ke ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesílám, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážu zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

13) Analýza a statistiky

Webové stránky monitoruju a analyzuju pomocí analytických služeb (např. Google Analytics). Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzuju, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťuju návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využívám pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

14) Zasílání novinek na e-mail

V současné době žádné novinky na e-mail nejsou zasílány.

15) Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 15. 2. 2024.

Ve dnech 1. – 7. 7. 2024 mám DOVOLENOU.
Objednávky zadané od 25.06.2024 15:00 do 7. 7. 2024 23:59 budou zpracovány až 8. 7. 2024.
This is default text for notification bar