Obchodní podmínky AVON

1. Úvodní ustanovení

(a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) podnikatele Viktora Jenerála, zapsaném v živnostenkém rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, se sídlem Medlovice 85, 682 01 Medlovice, IČ: 03333736 (dále jen „AVON Gentleman” nebo „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi AVON Gentlemanem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující”) prostřednictví objednávkového formuláře v rámci katalogového prodeje.

(b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

(c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

(e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(e) V případě, že zákazník využije možnost objednat si pomocí Online katalogu dostupného na adrese www.vjezek.cz/avonkatalog řídí se objednávání Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o. (dále jen „AVON”), které jsou dostupné na webu: www.avon.cz/document/conditions.pdf a také Prohlášením o ochraně osobních údajů AVONu dostupné na webu: www.avon.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.


2. Uzavření kupní smlouvy

(a) Veškerá prezentace zboží v tištěném katalogu je informativního charakteru a AVON Gentlemana není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(b) Katalog obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu platnosti katalogu. Tímto ustanovením není omezena možnost AVON Gentlemana uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

(c) Ceny zboží v katalogu jsou konečné (tiskové chyby vyhrazeny).

(d) Další poplatky, např. dopravné nebo balné, nejsou v katalogu uvedeny, ale jsou součástí těchto obchodních podmínek.

(e) Pro objednání zboží z katalogu vyplní zákazník přiložený objednávkový formulář, případně využije Online katalog dostupný na internetové adrese www.vjezek.cz/avonkatalog.

(f) Objednávkový formulář zákazník odevzdá na jednom z uvedených sběrných míst a to do 27. dne každého měsíce do 16:00:
(fa) sídlo AVON Gentlemana na adrese Medlovice 85, 682 01 Medlovice (okr. Vyškov),
(fb) sběrné místo Kantýna „U Bodlinky“, Závodní 1007, 687 25 Hluk (pouze pro zaměstnané v areálu Hanon Systems),
(fc) sběrné místo na adrese Zabartoníčí 1038, 687 25 Hluk

(g) V případě objednávání prostřednictvím online katalogu s vyzvednutím u AVON Gentlemana stanovuje AVON Gentleman uzávěrku kampaně vždy 27. dne platnosti katalogu v 16:00. Objednávky přijaté po tomto čase nemusí být zpracovány.

(h) AVON Gentleman je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

(ch) Smluvní vztah mezi AVON Gentlemanem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je AVON Gentlemanem zasláno zákazníkovi na adresu elektronické pošty zákazníka (a)nebo prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo zákazníka.

(i) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. Cena zboží, dodání a platební podmínky

(a) V tištěném objednávkovém formuláři si zákazník zvolí způsob dopravy vepsáním X do příslušného pole.

(b) Zákazník volí mezi následujícími způsoby dopravy:
(ba) osobní odběr Medlovice (okr. Vyškov): objednávku si po výzvě zákazník vyzvedne po předchozí písemné nebo telefonické domluvě v sídle prodávajícího na adrese: Medlovice 85, 682 01 Medlovice. Za objednávku je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Osobní odběr je ZDARMA, tím není dotčeno ustanovení článku 3 odst. (c),
(bb) osobní odběr Hluk: objednávku si po výzvě zákazník vyzvedne po předchozí písemné nebo telefonické domluvě ve výdejním místě na adrese: Zabartoníčí 1038, 687 25 Hluk. Za objednávku lze zaplatit pouze v hotovosti. Osobní odběr je ZDARMA, tím není dotčeno ustanovení článku 3 odst. (c),
(bc) osobní odběr Kantýna „U Bodlinky“: objednávku si po výzvě zákazník vyzvedne v Kantýně „U Bodlinky“ v areálu firmy Hanon, kdykoliv v rámci provozní doby. Za objednávku lze zaplatit pouze v hotovosti. Vyvzednutí na výdejním místě je ZDARMA, tím není dotčeno ustanovení článku 3 odst. (c),
(bd) doručení na výdejní místo Balíkovny: poplatek za doručení je 65 Kč,
(be) doručení na výdejní místo PPL, DPD nebo Zásilkovny: poplatek za doručení je 99 Kč,
(bf) doručení na adresu kurýrem PPL nebo DPD: poplatek za doručení je 190 Kč; objednávka bude zákazníkovi doručena na adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři.

(c) V případě osobního odběru bude zákazníkovi připočtena cena za tašku ve výši 10 Kč. Jestliže bude objednávku nutné z objemových důvodů rozdělit do více tašek bude zákazníkovi naúčtována každá užitá taška. Na základě zákona o obalech není možné zákazníkům nabízet tašku zdarma.

(d) Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit AVON Gentlemanovi také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

(e) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby předem je kupní cena splatná do 3 dnů od obdržení údajů pro platbu.

(f) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté AVON Gentlemanem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

(g) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví AVON Gentleman ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Fakturu obdrží kupující v elektronické formě ve formátu pdf na zadaný e-mail.

(h) Nevyzvedne-li si zákazník objednávku do 7 dnů od doručení výzvy bude objednávka stornována a kupní smlouva se tím od počátku ruší.


4. Objednání zboží z katalogu za podmíněnou cenu

(a) Pokud zákazník objedná zboží z katalogu za cenu (v katalogu označeno hvězdičkou), pro jejíž získání je nutné splnit určitou podmínku (uvedeno v katalogu u daného výrobku) a tato podmínka nebude zákazníkem splněna AVON Gentleman přidá do objednávky automaticky produkt z katalogu dle vlastního výběru s nejnižší cenou.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

(a) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
(aa) zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
(ab) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
(ac) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (spodní prádlo, apod.),
(ad) a zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.

(b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5, odst. (a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být AVON Gentlemanovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny AVON Gentlemana (Medlovice 85, 682 01 Medlovice) či na adresu elektronické pošty AVON Gentlemana obchod@viktorjezek.cz/v2.

(c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být AVON Getnlemanovi vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy AVON Gentlemanovi.

(d) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5, odst. (b) obchodních podmínek vrátí AVON Getleman peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Náklady na dodání nebudou zákazníkovi vráceny, neboť služba již byla využita a spotřebována. AVON Gentleman je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.

(e) Náklady spojené s dodáním zboží k AVON Gentlemanovi hradí zákazník. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

(f) Odstoupí-li zakázník od kupní smlouvy, AVON Gentleman není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.

(g) Nárok na phradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

(h) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

(ch) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. Práva z vadného plnění

(a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

(b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
(ba) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
(bb) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(bc) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
(bc) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(c) Ustanovení uvedená v článku 5, odst. (b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

(d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je doručen projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

(a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

(b) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz.

(d) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(e) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

(a) Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete na: www.vjezek.cz/avon/oou.html


9. Doručování

(a) Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty zákazníka.


10. Závěrečná ustanovení

(a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

(b) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

(c) Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

(d) Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
*nehodící se škrtněte

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Viktor Jenerál (AVON), Medlovice 85, 682 01 Medlovice, e-mail: obchod@viktorjezek.cz/v2

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb*:

Datum objednání/obdržení*:
Číslo objednávky/faktury*:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: