Potřebujete poradit?

792 320 470 | obchod@viktorjezek.cz | Chat on WhatsApp

Obchodní podmínky TianDe®

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) podnikatele Viktora Jenerála, zapsaném v živnostenkém rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov, se sídlem Medlovice 85, 682 01 Medlovice, IČ: 03333736 (dále jen „tianDe konzultant” nebo „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi tianDe konzultantem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo „kupující”) prostřednictví objednávkového formuláře v rámci katalogového prodeje.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží v tištěném katalogu je informativního charakteru a tianDe konzultant není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Katalog obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu platnosti katalogu. Tímto ustanovením není omezena možnost tianDe konzultanta uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Ceny zboží v katalogu jsou konečné (tiskové chyby vyhrazeny).
 • Další poplatky, např. dopravné nebo balné, nejsou v katalogu uvedeny, ale jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Pro objednání zboží z katalogu vyplní zákazník přiložený objednávkový formulář.
 • Objednávkový formulář zákazník odevzdá jedním z níže uvedených způsobů, a to do data uvedeného na štítku na katalogu:
  • poštou nebo osobně v sídle Prodávajícího na adrese Medlovice 85, 682 01 Medlovice (okr. Vyškov),
  • poštou nebo osobně na partnerském výdejním místě Hluk na adrese Gabriela Ježková, Zabartoníčí 1038, 687 25 Hluk,
  • na sběrném místě v Kantýně „U Bodlinky“, Závodní 1007, 687 25 Hluk (pouze pro zaměstnané v areálu Hanon Systems),
  • zasláním oskenovaného formuláře (z obou stran) na e-mailovou adresu
   obchodzavinacviktorjezek.cz,
  • zasláním oskenovaného formuláře (z obou stran) do datové schránky 3dxej2k.
 • tianDe konzultant je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno zákazníkovi na adresu elektronické pošty zákazníka (a)nebo prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo zákazníka.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží, dodání a platební podmínky

 • Při objednávání z tištěného katalogu se vždy jako způsob dopravy zvolen Osobní odběr v místě odevzdání objednávkového formuláře, výjimku tvoří případ, kdy je objednávkový formulář zaslán e-mailem nebo do datové schránky, v takovém případě bude Zákazník kontaktován prodávajícím pro dohodnutí způsobu dopravy.
 • V případě, že zákazník zvolí, že požaduje tašku bude mu připočtena k celkové ceně částka 10 Kč/ks. Jestliže bude objednávku nutné z objemových důvodů rozdělit do více tašek bude zákazníkovi naúčtována každá užitá taška. Na základě zákona o obalech není možné zákazníkům nabízet tašku zdarma. Vzniklý nedoplatek zákazník uhradí při převzetí objednávky.
 • Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit tianDe konzultantovi také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Platba se provádí vždy předem v hotovosti, platební kartou online, platební kartou na sběrném místě (je-li vybaveno platebním terminálem) nebo bankovním převodem v momentě odevzdání formuláře. Pokud formulář zasílá zákazník poštou, e-mailem nebo do datové schránky, obdrží platební údaje po zpracování formuláře.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté tianDe konzultantem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví tianDe konzultant ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi fakturu. Prodávající není plátcem DPH.
 • Nevyzvedne-li si zákazník objednávku do 14 dnů od doručení výzvy bude objednávka stornována a zbožří uvolněno do prodeje. O vrácení zaplacené částky musí zákazník požádat tianDe konzultanta písemně poštou (Viktor Jenerál, Medlovice 85, 682 01 Medlovice) nebo e-mailem (www.viktorjezek/kontakt).

4. Objednání zboží z katalogu za podmíněnou cenu

 • Pokud zákazník objedná zboží z katalogu za cenu, pro jejíž získání je nutné splnit určitou podmínku (uvedeno v katalogu u daného výrobku) a tato podmínka nebude zákazníkem splněna tianDe konzultant přidá pro splnění podmínky do objednávky automaticky produkt z katalogu dle vlastního výběru s nejnižší cenou.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  aa. zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
  ab. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  ac. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující z obalu vyjmul (spodní prádlo, apod.),
  ad. a zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5, odst. (a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být AVON Gentlemanovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, nebo interaktivní formulář dostupný na adrese www.viktorjezek.cz/rma. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla tianDe konzultanta (Viktor Jenerál, Medlovice 85, 682 01 Medlovice), na adresu elektronické pošty obchodzavinacviktorjezek.cz nebo do datové schránky 3dxej2k.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být tianDe konzultantovi vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5, odst. (b) obchodních podmínek vrátí tianDe konzultant peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. TianDe konzultant je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.
 • Náklady spojené s dodáním zboží k tianDe konzultantovi hradí zákazník. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
 • Odstoupí-li zakázník od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.
 • Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávajíchí odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  ba. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  bb. zboží odpovídá jakostí nebo provedeném smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  bc. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  bd. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedná v článku 6, odst b. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší ceny ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhů šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v jeho sídle. Je-li v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik upltnění reklamace se považuje okamžik, kdy je doručen projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného planění) Prodávajícímu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovené § 1826 odst. 1 písm. e občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídle Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje Kupujících jsou Prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete na: www.viktorjezek.cz/ochrana-udaju/.

9. Doručování

 • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty Kupujícího.

10. Závěrečné ustanovení

 • Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouvy je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky vešli v platnosti dne 16.06.2024 a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.